“FastPay Casino”

Onlaýn güýmenje pudagyna giren täze döredilen “ Fastpay” wirtual kazino çalt üstünlik gazandy. Bu, esasan, guramaçylaryň işine jogapkärçilikli çemeleşmek, şeýle hem müşderilere girdejini iň çalt yzyna almak, kriptografik walýuta goldawy we öňdebaryjy üpjün edijilerden iň oňat programma üpjünçiligi bilen baglanyşykly düşünje bilen baglanyşyklydy. Saýt Kurakao hökümeti tarapyndan berlen resmi ygtyýarnama esasynda işleýär.

FastPay

Bonuslar we humarly oýunçylaryň arasynda meşhurlygynyň sebäpleri

Onlaýn giňişlikde hyzmatlar berýän wirtual platformalar, täze yzygiderli müşderileri özüne çekmek üçin bonuslary ulanýarlar. Hasaba alnan ulanyjylaryň mümkinçiliklerini ep-esli giňeltmäge we mümkin bolmaga mümkinçilik berýär:

 • edaranyň özüne çekijiligini ýokarlandyrmak;
 • “Fastpay” kazinosynyň resmi web sahypasyna şahsy serişdeleri goýmazdan goşmaça oýun wagtyny almak;
 • birnäçe gezek ýeňiş gazanmak mümkinçiligini artdyryň.

Bonuslar goşmaça adrenalin howasyny döredýär, şonuň üçin humarly oýunlary has özüne çekiji edýär.

“FastPay Casino”

“Fastpay” kazino bonus ulgamynyň aýratynlyklary

“Fastpay Casino” -da bonuslar birneme üýtgeşik görnüşde berilýär. Tejribesiz ulanyjylara sahypanyň bonus syýasaty gaty pes ýaly bolup görünse-de, bu ýalan däl. Ulanyjylary üçin edarany gurnaýjylar höweslendiriş programmasynyň döremegine düýbünden täzeçe çemeleşdiler.

Bonus ulgamynyň bir aýratynlygy, “Fastpay” kazino wepalylyk programmasynda humarly oýunçynyň statusyny ýokarlandyrmak prosesinde sylaglaryň sanynyň üýtgemegi. Täze hasaba alnan ulanyjylar üçin sahypanyň administrasiýasy başlangyç paketleri hödürleýär we yzygiderli oýunçylara VIP maksatnamasyna gatnaşmaga mümkinçilik berýär.

Portal bonuslarynyň ähli görnüşlerini işjeňleşdirmek, her bir ulanyjy üçin bir statiki IP adresi, şahsy enjam, şahsy telefon belgisi we töleg ulgamynyň şahsy hasabyndan bir gezek elýeterlidir. Müşderi şeýle düzgünden geçmäge synanyşsa, ulgam balansyny ýapar we özüne degişli ähli pullary konfiskasiýa eder. Bonus hasabyndan pul bilen gazanylan ähli jedeller, VIP programmasynda saklanýan ýagdaýa täsir etmeýär diňe hakyky pul üçin oýnamak arkaly ösdürilýär.

Bir goýum bonusy bir wagtyň içinde işjeňleşdirilip bilner, sebäbi birleşdirip bolmaz. Oýun wagtynda serişdeler ilki müşderiniň balansyndan, soň bolsa bonus hasabyndan alynýar. Mugt aýlawlar iň pes nyrhda berilýär. X50 wagon üçin birinji we ikinji bonuslar arassalanýar. Käbirleri üçin bu koeffisiýent çakdanaşa artykmaç bolup görünse-de, humarly oýunçylar üçin gaty jomart we girdeji getirýän höweslendiriş görnüşleriniň umumy mukdaryna hiç hili çäklendirmäniň ýokdugyny ýatdan çykarmaly däldir.

Ilki bilen hoş geldiňiz mahabaty hökmünde depozit bonus

“FastPay” bonuslary

Hasaba alyş işini tamamlandan we şahsy hasabyňyzdaky maglumatlary doldurandan soň, ulanyjy ilkinji goýumda 100% bonus almaga mümkinçilik alýar. Bu görnüşli mahabaty üstünlikli almak üçin goýumyň üstüni doldurmagyň mukdary şu aralykda bolmaly:

 • 20 - 100 ABŞ dollary ýa-da EUR;
 • 0.096 - 0,5 BCH;
 • 0,002 - 0.01 BTC;
 • 1.9 - 0,4 LTC;
 • 0,25 - 0.05 ETH;
 • 44000 - 8800 DOGE.

Şeýle hem, humarly oýunçy 100 mugt aýlanmaga mümkinçilik alýar. Oýunçy, bonus koduny ulanmasa, şeýle mahabat üçin diňe bir gezek ýüz tutup biler, sebäbi bu şert mahabatyň ýatyrylmagyna sebäp bolýar. Bu sowgat hoş geldiňiz bukjasyna girýär we adaty ulanyjylar üçin elýeterli däl.

Hökmany şertler:

 • wagon, bonus mukdarynyň x50;
 • mugt aýlawlar, mahabat işjeňleşdirilen pursatyndan başlap 5 günüň dowamynda günde 20-e hasaplanýar;
 • goýum bonusynyň möhleti, alnan gününden iki günden köp bolmaz;
 • Mugt aýlawlar hoş geldiňiz paketiň bir bölegidir, şonuň üçin olary ýatyrmak olaryň berilmegini ýatyrar.

Müşderi gutlag bonusyny arassalap bilmese, onuň kömegi bilen alnan ähli pul serişdeleri ýatyrylar.

Ikinji mahabat garşylaýyş bukjasy

Müşderileriniň oýun prosesine bolan gyzyklanmasy barada alada edip, guramaçylar täze müşderiler üçin başga bir sowgat berdiler, bellige almak üçin bir höwes bilen çäklenmezlik kararyna geldiler. Täze başlanlar üçin ikinji bonus, goýlan puluň 75% -idir. Oýunçylaryň alýan lezzetini hasam giňeltmäge we alnan girdejiniň mukdaryny ep-esli ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýär. Gezelençden soň alnan pul oýunçynyň balansyna üstünlikli geçirilýär.

“Fastpay Casino” ikinji goýum bonusy :

 • 20 - 50 ABŞ dollary ýa-da EUR;
 • 0,002 - 0,005 BTC;
 • 0.05 - 0.125 ETH;
 • 0.096 - 0,24 BCH;
 • 0.4 - 0.95 LTC;
 • 8800 - 22,000 DOGE.

Oýun hasaby sanalan görkezijilerdäki mukdarda doldurmak bilen, ikinji goýum bonusyny işjeňleşdirip bilersiňiz. Bu mahabat üçin isleg hem x50. Birinjisi ýaly, iki günde işlenmeli, ýogsam ähli ýeňişler bilen birlikde ýatyrylar. Ikinji bonus mugt aýlanmagy aňlatmaýar.

Bonuslary nädip ýatyrmaly

Ulanyjynyň bonus almagyny ýatyrmagy zerur bolýar. Şeýle operasiýa geçirmek üçin tehniki goldaw gullugyna ýüz tutup ýa-da özi edip biler. Bu prosedura ýönekeý we hatda täze başlanlar üçinem.

Şahsy hasabyňyzda "Bonuslar" goýmasy bar. Bonus höweslendirişleri bilen baglanyşykly ähli çäreleri ýerine ýetirmek. Tehniki goldaw işgärleri bilen aragatnaşyk “ Fastpay” kazino resmi web sahypasynyň aşagynda, ekranyň aşagyndadyr.

Höweslendiriji maksatnama

“Fastpay” kazino VIP programmasy , işjeň ulanyjylaryň klubyň ýolbaşçylaryndan aýratyn artykmaçlyklary we sowgatlary alyp bilýän on derejeli status ulgamydyr. Derejäniň ýokarlanmagy bilen edaranyň müşderileri has amatly şertlere ýüz tutýarlar. Her bir müşderi hasaba alnandan soň awtomatiki usulda birinji derejä çykýar we 49 status balyny alýança bu derejede galýar. Bu başlangyç etap, hiç hili sylagy aňlatmaýar we işjeň oýnamak bilen ikinji tapgyra geçmäge mümkinçilik berýär.

Ikinji dereje, ulanyjy 50 bilen 149 bal aralygynda dowam edýär. Oňa geçeniňizde, 20 mugt aýlaw alýar we her şenbe güni 15 aýlaw almaga mümkinçilik alýar. Mundan başga-da, indi doglan gününde 20 FS alyp biler.

Üçünji derejedäki ýagdaý ballarynyň sany 150-349, baýrak hökmünde 50 mugt aýlaw alynýar. Şenbe güni goýum mukdary 25 FS däl, doglan gün sowgady hem 50 FS bolar. Dördünji derejeden başlap, humarbazlar diňe ýokarda sanalan sowgatlary däl, eýsem hasam ulalýan sowgatlary hem alyp, edaranyň sahylygyna baha berip bilerler.

Sanalan höweslerden başga-da, bäşinji ädimdäki ulanyjylar gazanan ballaryny ýylda bir gezek hakyky pul bilen çalyşmak üçin ajaýyp mümkinçilik alýarlar. Dokuzynjy derejeden başlap, oýunçylar şol döwürdäki ähli artykmaçlyklara goşmaça sarp edilen puluň 10% -ini alyp başlaýarlar. VIP derejesi edaradan sanalan sowgatlaryň hemmesini aýratyn hasaplamagy göz öňünde tutýar.